Hướng Dẫn Sử Dụng

❖ Đăng Ký, Đăng Nhập

❖ Lấy Lại Mật Khẩu

❖ Quản Lý Tin Đăng

❖ Nạp Tiền và Điểm

❖ Mở Shop

❖ Tạo Info Card

❖ Tạo Links Rút Gọn

❖ Vòng Quay và Kiếm Điểm

❖ Đổi Thông Tin, Mật Khẩu